Material para Método Écora

1. CUADERNOS DE GRAFÍAS PARA MEJORAR LA ESCRITURA.

Material para Método Écora. El proceso de ponerse de pie ha permitido liberar las manos convirtiéndolas en: instrumento productivo y de estereognosia, en órgano de exploración y en una auténtica proyección periférica del cerebro que acompaña a este en todas sus funciones sensorio-motrices y su máxima expresión humana.

La pinza manual, agarre del lápiz correcto aumenta la eficacia de la escritura. Para lograr un agarre adecuado es necesario que previamente la función manual haya ido desarrollándose a través de actividades como: el gateo, jugar con plastilina, arena, amasar, tirar, soltar, rasgar, aplastar, hacer puzzles, construcciones, etc.

La grafoterapia es un medio excelente para el crecimiento personal. La mano es la prolongación del cerebro. La escritura manuscrita es la materialización del pensamiento. El hecho de trabajar la grafomotricidad es importante. Aunque vivimos una era en la que impera la tecnología, la escritura a mano permite desarrollar habilidades mentales y le confiere agilidad y flexibilidad a nuestro pensamiento. La motricidad fina y la grafomotricidad son la base de la escritura manuscrita y estos son los dos aspectos que vamos a mejorar con este Método.

El aprendizaje y la práctica continuada de la escritura es un medio excepcional para el desarrollo del cerebro infantil y constituye un ejercicio de gimnasia cerebral.

Esta colección de cuadernos innovadores incluye los siguientes beneficios para el niño:

 • Se incluyen ejercicios físicos de estiramiento de brazos, cuello y manos, así como un masaje de manos, tomado de la Terapia de Reflejos Primitivos y Brain Gym que recomendamos realizar antes de empezar a trabajar en papel.
 • La inclinación hacia la derecha de los trazos que se presentan favorecen una mayor velocidad a la hora de escribir.
 • No se obliga al niño a escribir una palabra de forma continua sin levantar la mano. No se plantea la copia de frases largas ni palabras con lo que se evita el agotamiento. Se hace énfasis en la direccionalidad del trazado de las letras y del grupo de sílabas para lograr mayor fluidez en la escritura.
 • Se practica el trazado de las grafías dentro del símbolo del infinito, lo que ayuda a posicionarlas y activar ambos hemisferios cerebrales. Incluye también ejercicios de grafomotricidad y escritura sobre líneas pautadas.
 • Se trabaja el tamaño de la letra según la edad.
 • Los ejercicios se aconsejan realizar con rotulador o bolígrafo. Con ello evitamos el exceso de presión en el papel y el esfuerzo que esto supone al niño. Este método evita la inseguridad, la angustia y las obsesiones en los niños ya que cuando escriben con lápiz caen en la tentación de tener que borrar una y otra vez.
 • Fomentamos que sean los mismos niños quienes evalúen su trabajo, y que contabilicen ellos mismos las grafías que creen que les han salido bien.

La colección Cuadernos de grafías para mejorar la Escritura consta de 7 cuadernillos más 1 de inicio.

int-emocional2
grafias-0
CUADERNO DE GRAFÍAS 0
Trabajo de línea media. Coordinación de ambas manos.

grafias-0
CUADERNO DE GRAFÍAS 1
Las vocales y grafomotricidad.

grafias-0
CUADERNO DE GRAFÍAS 2
Las sílabas l, m, p, s y grafías con doble pauta.

grafias-0
CUADERNO DE GRAFÍAS 3
Las sílabas b, t, d, r y grafías con pauta Montessori.

grafias-0
CUADERNO DE GRAFÍAS 4
Las sílabas n, f, v, h y grafías con pauta Montessori.

grafias-0
CUADERNO DE GRAFÍAS 5
Las sílabas c, q, g, i y grafías con pauta Montessori.

grafias-0
CUADERNO DE GRAFÍAS 6
Las sílabas j, z, x, w y grafías con pauta Montessori.

grafias-0
CUADERNO DE GRAFÍAS 7
Aprendemos el abecedario. Escritura de sílabas en pauta Montessori.

grafias-0
CUADERNOS DE GRAFÍAS 0 a 3

grafias-0
CUADERNOS DE GRAFÍAS 4 a 7

grafias-0
CUADERNOS DE GRAFÍAS 0 a 7
 

2. PROGRAMA PER A TREBALLAR LA LECTO-ESCRIPTURA.

“M’ho passe bé aprenent”. Aquest programa es fruit de l’experiència i del treball durant els últims anys amb xiquets que s’inicien a la lecto-escriptura. Tot aquest treball es recollit amb un format llibre i sequenciat en nivells per a facilitar als mestres i alumnes l’aprenentatge de la lecto-escriptura en valència.

Qué aporta de diferent aquest quadern:

 • S’introdueix el moviment com a mig d’aprenentatge i l’activació cerebral. Hem de recordar que el moviment es necessari per al desenvolupament del sistema nerviós. El moviment afavoreix la bona comunicació i connexió entre els distints nivells del nostre cervell. El moviment genera energia i possibilita l’activació de zones i àrees entre un sistema i un altre. “El pensament es un moviment interioritzat”
 • Les fitxes tenen una presentació horitzontal per a permetre el treball de la lateralitat. Per poder aprendre una activitat amb facilitat, els dos hemisferis cerebrals han d’estar involucrats i participar en eixa operació, per mitjà de la comunicació continua creuant la línea mitja cerebral. Una persona integrada lateralment es la que aconsegueix utilitzar els dos hemisferis celebra’ls com un tot.
 • En el treball escrit utilitzem retolador verd i roig (eding 1200) per facilitar el desplaçament i evitar l’excés de pressió al paper. El xiquet aprendrà a fer la pinsà manual, agafant el llapis amb el dit gros i el dit d’assenyalar, lleugerament flexionats. No utilitzarem llapis ni goma per tal d’evitar l’angoixa que produeix l’esborrar per tornar a fer-ho millor.
  El fet de treballar la grafomotricitat es important encara que vivim una era en la que impera la tecnologia, l’escriptura a mà permet desenvolupar habilitats mentals i li confereix agilitat i flexibilitat al pensament.
  L’orientació i direcció de les lletres que s’utilitzaran serà cap a la dreta facilitant així una millor adaptació.
 • Les feines son sequenciades en temps curts i amb objectius clarament definits que el xiquet deu conèixer a cadascuna de les sessions de treball.
 • Es desenvolupa la capacitat d’escoltar. L’escolta es una de les ferramentes de treball mes important per aprendre a l’escola. L’oïda es la base per a un bon desenvolupament del llenguatge i per poder consolidar el procés lecto-escriptor.” Quan escoltem be tenim la possibilitat de pensar be”.
 • Es desenvolupa també la visió, entesa com a conjunts d’habilitats per a identificar, interpretar i comprendre el que vegem. Els nostres ulls son les finestres al món. El que veiem i com ho veiem regeix la nostra resposta, el nostre comportament i la qualitat de la nostra vida.
 • Es treballa la intenció: l’actitud i disposició positiva per a fer un bon treball. Es centrem en “ací i ara”. Hem de tenir en conter que per a l’aprenentatge es també molt important el sistema límbic, encarregat de regular les nostre emocions. Aquest por bloquejar la correcta comunicació entre el nostre sistema superior el còrtex cerebral; la por o el rebuig a experiències d’aprenentatge desagradables, poden dificultar el traspàs d’informació a la cortesa cerebral.
 • S’utilitza el valència com a ferramenta importat per l’aprenentatge de xiquets amb dificultats, ja que es la seu llengua materna.
ÀREES DE TREBALL:

int-sensorial

Organització neurològica i motora:

 • Equilibri.
 • Coordinació general.
 • Lateralitat.
 • Grafomotricitat, coordinació viso-motriu.
int-sensorial

Habilitats auditives:

 • Escolta, atenció i concentració.
 • Memòria auditiva.
 • Discriminació auditiva y anàlisis.

Habilitats visuals:

 • Atenció visual.
 • Memòria visual.
 • Percepció.
 • Seguiments, rastreig.
 • Visualització.
int-sensorial

Habilitats lingüístiques:

 • Consciencia fonològica.
 • Lletrejar.
 • Expressió.
 • Comprensió.
int-sensorial
int-sensorial
int-sensorial

Motivació:

 • Autoestima.
 • Gaudir en l’aprenentatge.
EL PROGRAMA CONSTA DE:
La col·lecció està pensada per a xiquets de primària, establint quatre nivell bàsics.

 • M’ho passe bé aprenent 1: vocals, l/m, s, p/b/m, t/d i r/rr. Editado
 • M’ho passe bé aprenent 2: n/ny, v/f, c/qu, l/ll/l.l, g/gu, g/j, c/ç/s/ss/z. No editado.
 • M’ho passe bé aprenent 3: par/pra, bar/bra, tar/tra, dar/dra, far/fra, pal/pla, bal/bla, fal/fra, gal/gla, tj/tg, x/tx,ig I estructuració de frases. No editado.
 • M’ho passe bé aprenent 4: regles d’ortografia de: v/b, l’accentuació, h, l’apòstrof i escriptura espontània de textos descriptius. No editado.

El objectiu d’aquest llibre és desenvolupar les habilitats instrumentals bàsiques, reforçar el procés lector en valencià, motivar als xiquets en l’aprenentatge de la lectura i ajudar-los a superar la por i inseguretat en el seu procés.
grafias-0
M’HO PASSE MOLT BÉ APRENENT
Programa per a treballar la lecto-escriptura.